Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je daarmee als mantelzorger?

Welke soorten pgb zijn er?

Er zijn vier soorten pgb’s:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Wet langdurige zorg (Wlz): Voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw): Voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg.
 • Jeugdwet: Voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.
Kan ik betaald worden uit pgb?

Ja, als je naaste een pgb heeft én jij zorg verleent waarvoor het pgb is bedoeld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Het is verstandig een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het grote voordeel is dat je maximale eigen regie hebt. Nadelen zijn:

 • Je bouwt geen pensioen op.
 • Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
 • Je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • je hebt bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand.
 • Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
 • Je moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen.
 • Voor deze overeenkomsten moet je je houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.
Wie komt voor een pgb in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

 • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
 • De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.
Hoe vraagt mijn naaste een pgb aan?

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een pgb aanvragen:

 • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
 • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
 • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg
Wil je meer weten over pgb?

Op de website Per Saldo, vind je veel informatie over het persoonsgebonden budget.

Zie ook